17 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Commissie van 1 april 2008;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;

Gelet op artikel 3, § 1, 2°, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en bij de wet van 28 maart 2003 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de zoogkoeienpremie;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 14 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juli 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2008;

Overwegende dat de gevolgen van de catarrhaalkoorts bij schapen in 2008 nog steeds aanzienlijk zijn en om de landbouwers wier schapenbestand door de ziekte getroffen is niet te benadelen;

Overwegende dat de modaliteiten voor de toekenning van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT