13 JUNI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2000 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari 1999, 19 maart 1999, 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, bij het bijzondere decreet van 14 november 2001 en de bijzondere wet van 22 januari 2002;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2000 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, nieuwe bepalingen inzake kilometervergoeding en dekking van de risico's die de personeelsleden lopen wanneer ze hun eigen wagen gebruiken in het belang van de dienst, toepasselijk zijn geworden op de personeelsleden van de Waalse Ministeries en van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het statuut van de ambtenaren van het Gewest en dat in alle billijkheid, ze dienen toepasselijk te worden op de personeelsleden van de ministeriële Kabinetten en van de Waalse Regering;

Overwegende dat de bepalingen betreffende de forfaitaire vertrektoelage moeten worden verduidelijkt, zowel inzake een mogelijke cumulatie met andere toelagen of vergoedingen als wat betreft de basis voor de berekening daarvan;

Op de voordracht van de Minister-President,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 21, § 2, van het besluit van de Waalse Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI