Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten, van 22 november 2013

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2012/12/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten.

HOOFDSTUK 2. - Toepassingsveld

Art. 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op de in § 2 omschreven producten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaan-gelegenheden, in de Unie op de markt worden gebracht.

De in § 2 omschreven producten zijn onderworpen aan de bepalingen van het uniale recht die gelden voor levensmiddelen, met name aan Verordening (EG) nr. 178/2002, tenzij in dit besluit anders wordt bepaald.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. vruchtensap :

  Het vergistbare maar niet gegiste product verkregen uit de eetbare delen van de gezonde en rijpe, verse of door koeling of bevriezing verduurzaamde vruchten van één of meer soorten, dooreen gemengd, dat de kleur, het aroma en de smaak heeft die kenmerkend zijn voor sap van de vruchten waaruit het is gewonnen.

  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het vruchtensap.

  Bij gebruik van citrusvruchten wordt het sap gewonnen uit het endocarpium. Sap van limoenen mag evenwel worden gewonnen uit de hele vrucht.

  Wanneer sappen worden verkregen uit vruchten die pitten, zaden en schillen bevatten, mogen er geen stukken of bestanddelen van pitten, zaden of schillen in het sap worden verwerkt. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer stukken of bestanddelen van pitten, zaden of schillen niet met goede fabricagemethoden kunnen worden verwijderd.

  Bij de productie van vruchtensap is het toegestaan vruchtensap met vruchtenmoes te mengen.

 2. vruchtensap uit sapconcentraat :

  Het product dat wordt verkregen door geconcentreerd vruchtensap als omschreven in punt 3, weder samen te stellen met drinkwater dat voldoet aan de criteria van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.

  Het gehalte oplosbare vaste stof van het eindproduct moet stroken met de in bijlage vermelde minimumbrixwaarde voor gereconstitueerd sap.

  Als voor de bereiding van vruchtensap uit sapconcentraat gebruik wordt gemaakt van een vrucht die niet in de bijlage is vermeld, is de minimumbrixwaarde van het gereconstitueerde sap de brixwaarde van het sap dat is geëxtraheerd uit de voor de bereiding van het concentraat gebruikte vrucht.

  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het vruchtensap uit sapconcentraat.

  Het vruchtensap uit sapconcentraat wordt bereid via geschikte productieprocessen die ervoor zorgen dat de essentiële fysische, chemische, organoleptische en nutritionele kenmerken van een gemiddelde soort sap van vruchten waaruit het is gewonnen, worden behouden.

  Bij de productie van vruchtensap uit sapconcentraat is het toegestaan vruchtensap en/of geconcentreerd vruchtensap te mengen met vruchtenmoes en/of geconcentreerde vruchtenmoes.

 3. geconcentreerd vruchtensap :

  Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten vruchten wordt verkregen door fysische verwijdering van een bepaald deel van het daarin aanwezige water. Als het product voor rechtstreekse consumptie is bestemd, moet ten minste 50 % van het daarin aanwezige water worden verwijderd.

  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het geconcentreerde vruchtensap;

 4. Door waterextractie verkregen vruchtensap :

  Het product verkregen door diffusie met water van :

  - vlezige hele vruchten waarvan het sap via geen enkel fysisch proces kan worden geëxtraheerd, of

  - gedehydrateerde hele vruchten;

 5. gedehydrateerd vruchtensap/vruchtensappoeder :

  Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten vruchten wordt verkregen door fysische verwijdering van vrijwel al het water;

 6. vruchtennectar :

  Het vergistbare maar niet gegiste product dat :

  - wordt verkregen door water met of zonder toevoeging van suikers en/of honing toe te voegen aan de in punten 1 tot en met 5, omschreven producten, aan vruchtenmoes en/of geconcentreerde vruchtenmoes en/of aan een mengsel van deze producten, en

  - in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 8, § 2 van dit besluit.

  Onverminderd Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen kunnen bij de bereiding van vruchtennectar zonder toegevoegde suikers of met verminderde energiewaarde, de suikers volledig of gedeeltelijk door zoetstoffen worden vervangen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende levensmiddelenadditieven.

  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in de vruchtennectar.

  HOOFDSTUK 3. - Toegestane grondstoffen

  Art. 3. De volgende grondstoffen zijn toegelaten :

 7. Vruchten :

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT