Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Erkenning vrijwilligersorganisatie Bij het besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 april 201

Erkenning vrijwilligersorganisatie

Bij het besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 april 2011 wordt het volgende bepaald :

De organisatie Vrijwilligerswerk - Teledienst vzw, Eekhoutstraat 39 te 8000 Brugge blijft erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2011.

De erkenning kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT