18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan sommige personeelsleden die instaan voor het toezicht in de wachtzaal van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op de artikelen 4, 5 en 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 15 juli 2002;

Gelet op het protocol nr. 112/5 van 10 september 2002 van het sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het personeel tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, het personeel dat belast is met het vervoer van de vreemdelingen en het personeel dat instaat voor het toezicht in de wachtzaal van de Dienst Vreemdelingenzaken dringend een toelage moeten worden voorzien voor het doorlopen van een bijzondere loopbaan en het blootgesteld zijn aan bepaalde risico's,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan de personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de wachtzaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, die allen tijdens de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT