Onderwijs en Vorming Aanleg van wervingsreserve bij de Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling A. Vacatures In toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van

Aanleg van wervingsreserve bij de Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling

 1. Vacatures

  In toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, wordt u ter kennis gebracht dat een ambt van adviseur te begeven is bij de Entiteit Curriculum (Dienst voor Onderwijsontwikkeling).

  Deze selectieprocedure wordt toegankelijk verklaard voor personeelsleden uit het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs, het vrij gesubsidieerd onderwijs, de basiseducatie en de personen met ervaring in of met het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

  De volledige selectieprocedure is raadpleegbaar in :

  - de gecoördineerde versie (20 november 2006) van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten :

  - http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12308

  - en de gecoördineerde versie (21 april 2006) van het besluit van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten :

  - http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12309

 2. Profiel

  De aan te werven adviseur zal werkzaam zijn binnen curriculumconstructie voor het leerplichtonderwijs. Hij zal de eindtermen uit een leergebied of groep vakken longitudinaal moeten opvolgen gaande van het kleuteronderwijs tot en met het einde van de leerplicht (inbegrepen basiseducatie en tweedekansonderwijs).

  De diplomavoorwaarde is licentiaat of master.

  Bijkomend wordt van de kandidaat gevraagd :

  - Een algemeen onderwijskundige achtergrond en dito belangstelling.

  - Een zicht op de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen.

  - Een grondige beheersing van hetzij het Frans of het Engels, in het raam van geregelde internationale contacten.

  - Ervaring in curriculumwerk en/of nascholing daaromtrent.

 3. De Proef

  1. De toelatingsvereisten (decreet van 17 juli 1991, artikelen 22 en 24)

   De selectieprocedure omvat een proef. Om tot de proef te worden toegelaten, moet de kandidaat een dossier voorleggen houdende zijn curriculum vitae, met opgave van alle elementen waardoor hij zijn onderwijskundige inzichten heeft uitgebreid en verdiept. De Vlaamse Regering kan desgevallend bijkomende diplomavereisten of specifieke relevante ervaring...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT