Onderwijs en Vorming Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van

Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten, van 10 mei 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer van beroep voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs doorgevoerd :

Artikel 1. In § 1, 2°, punt b van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het gemeenschapsonderwijs wordt de heer Alfons De Fleur als effectief lid vervangen door de heer Lieven Brusseel, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Limbalaan 27, te 8400 Oostende.

Art. 2. In § 1, 2°, punt c van artikel 1 van datzelfde besluit, wordt de heer Eric Roos als effectief lid vervangen door mevrouw Karine De Dier, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Boudewijnlaan 20-21, te 1000 Brussel.

Art. 3. In § 2, 2°, punt c van artikel 1 van datzelfde besluit, wordt de heer Frans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT