Onderwijs en Vorming Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 18 juli 2008 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsond

Onderwijs en Vorming

Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 18 juli 2008 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten, van 10 mei 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep doorgevoerd :

Artikel 1. In § 2, 2°, punt c van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 18 juli 2008 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep wordt de heer Jozef Vanderstappen als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Erik Thijs, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Meeregoor 37 te 2460 Kasterlee.

Art. 2. In artikel 2 van datzelfde besluit, wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT