5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit houdende voordracht van drie leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D., inzonderheid op artikel 10, tweede lid;

Overwegende dat het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Dodrimont, het mandaat van bestuurder van de heer Daniel Fesler en het mandaat van bestuurder van de heer Johan Valckenaers verstrijken op de algemene vergadering van het jaar 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Begroting en Consumentenzaken en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers van 7 juli 2006,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De volgende personen worden door Ons voorgedragen om door de algemene vergadering van A.S.T.R.I.D. te worden verkozen en benoemd tot lid van de raad van bestuur bedoeld in artikel 10 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT