Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2023-10-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 octobre 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231031.2N.6
CourtHof van Cassatie van België
Docket NumberP.23.0918.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231031.2N.6
Nr. P.23.0918.N W. S. R. D beklaagde eiser met als raadsman mr. Vincent Glas, advocaat bij de balie Dendermonde I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 17 mei 2023. De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Sidney Berneman heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 1. Het bestreden vonnis spreekt de eiser vrij voor het feit omschreven onder de telastlegging B. In zoverre ook gericht tegen deze beslissing, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. Middel 2. Het middel voert schending aan van de artikelen 24, § 1, en 26 KB Technische Eisen Voertuigen: de schuldigverklaring van de eiser in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder van de eigenares van het voertuig is niet naar recht verantwoord; de eiser was noch eigenaar noch bestuurder van het voertuig op 21 februari 2021. 3. Artikel 24, § 1, eerste alinea, KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt: “Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche en een document “Visuele keuring van het voertuig”, voor zover deze documenten vereist zijn”. Artikel 26 KB Technische Eisen bepaalt verder: “Geen voertuig mag op de openbare weg gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt of wanneer het niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit, en dit, ongeacht de keuringen uitgevoerd door de erkende instellingen”. Artikel 81 KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt dat elke overtreding van dit besluit wordt bestraft met de straffen vastgelegd in de Wet Technische Eisen Voertuigen. Artikel 4, § 1, eerste lid, Wet Technische Eisen Voertuigen bestraft overtredingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen. 4. Uit deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT