Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2023-07-18

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date18 juillet 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230718.VAK.11
Docket NumberP.23.1026.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230718.VAK.11
Nr. P.23.1026.N E. C. K inverdenkinggestelde, aangehouden eiser I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 juli 2023 De eiser voert geen middel aan. Raadsheer Eric Van Dooren heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Hugo Mormont heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 1. Volgens artikel 31, § 2, Voorlopige Hechteniswet kan tegen de beslissingen inzake voorlopige hechtenis cassatieberoep worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren die begint te lopen vanaf de dag waarop de beslissing aan de verdachte wordt betekend. 2. Het cassatieberoep dat door de eiser op zondag 9 juli 2023 in de gevangenis is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT