Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2023-03-07

JurisdictionBélgica
CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date07 mars 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.14
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.14
Docket NumberP.23.0110.N
Nr. P.23.0110.N PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling Oudenaarde eiser tegen B. M. A. C. G. R verzoeker tot herziening van een vervallenverklaring van het recht tot sturen verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, van 2 december 2022. De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Middel 1. Het middel voert schending aan van artikel 44 Wegverkeerswet: de politierechtbank verklaart zich ten onrechte bevoegd om kennis te nemen van het op grond van artikel 44 Wegverkeerswet ingediend verzoek om een door artikel 42 Wegverkeerswet bedoelde beveiligingsmaatregel op te heffen; deze beveiligingsmaatregel was immers opgelegd bij vonnis van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, van 9 september 2022, dat de eerder bij vonnis van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, van 26 februari 2021 opgelegde beveiligingsmaatregel heeft bevestigd; het verzoek tot opheffing van de beveiligingsmaatregel had dan ook moeten worden ingediend ter griffie van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, en het was die rechtbank die van het verzoek had moeten kennis nemen; bovendien werd de wachttermijn van zes maanden sinds de beslissing die de beveiligingsmaatregel heeft opgelegd, niet gerespecteerd. 2. Artikel 44 Wegverkeerswet bepaalt dat hij die wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid vervallen is verklaard van het recht tot sturen, na minstens zes maanden te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, een herziening kan vragen via een aan het openbaar ministerie gericht verzoekschrift voor het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. 3. Op het hoger beroep van de verweerder tegen het vonnis van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, van 26 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT