Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2023-03-07

JurisdictionBélgica
CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date07 mars 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.2
Docket NumberP.22.1551.N
Nr. P.22.1551.N M. B inverdenkinggestelde, aangehouden eiser met als raadsman mr. Loïc Cerulus, advocaat bij de balie Antwerpen tegen H. H., in eigen naam en namens de minderjarige kinderen Y. B., S. B. en S.-E. B., burgerlijke partij, verweerster. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 november 2022. De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Ontvankelijkheid van de memorie en het cassatieberoep 1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan de verweerster en zijn memorie per aangetekende brief heeft ter kennis gebracht van de verweerster, zoals nochtans vereist door de artikelen 427 en 429 Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook gericht tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser en in zoverre ook betrekking hebbend op deze beslissing, zijn het cassatieberoep en de memorie niet ontvankelijk. Middel Tweede onderdeel 2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 31 Taalwet Gerechtszaken: hoewel de eiser door een deskundige werd onderzocht in het kader van de Interneringswet zonder bijstand van een tolk, weigert het arrest de nietigheid te bevelen van het psychologisch en psychiatrisch deskundigenonderzoek en een nieuw deskundigenonderzoek met bijstand van een tolk te bevelen; het onderzoek door de psycholoog gebeurde zonder bijstand van een tolk, terwijl dit onderzoek cruciaal is in het verdere psychiatrisch deskundigenonderzoek en de interneringsmaartregel erop is gesteund; een psychologisch onderzoek moet worden beschouwd als een ondervraging in de zin van artikel 31 Taalwet Gerechtszaken en op het verzoek van de eiser om bijstand van een tolk Arabisch, zoals dit werd geformuleerd bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter, had moeten worden ingegaan; het is niet omdat de betrokkene een aantal gewone woorden kan spreken of begrijpen in de taal van de rechtspleging, dat hij een verhoor waarbij het gebruik van bepaalde woorden of uitlatingen essentieel kan zijn, kan ondergaan met een volledig begrip van de gestelde vragen en de genoteerde antwoorden. 3. Volgens artikel 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken, dekt elk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT