Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2022-12-20

JurisdictionBélgica
CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date20 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.6
Docket NumberP.22.0415.N
Nr. P.22.0415.N Y A, geboren te Agadir (Marokko) op 9 december 1995, wonende te 8700 Tielt, Dierdonk 39 verzoeker tot herziening van een vervallenverklaring van het recht tot sturen eiser met als raadsman mr. Paul Bekaert, advocaat bij de balie West-Vlaanderen, met kantoor te 8700 Tielt, Hoogstraat 34, waar de eiser woonplaats kiest I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, van 25 februari 2022. De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. Raadsheer Steven Van Overbeke heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Eerste middel 1. Het middel voert schending aan van artikel 23 Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken: het oordeel dat eisers verzoek tot herziening van de vervallenverklaring van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, hem opgelegd bij vonnis van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, van 28 mei 2021, gelet op de bevindingen van het deskundigenverslag van 15 december 2021 ongegrond moet worden verklaard, is niet naar recht verantwoord; het bestreden vonnis miskent hierdoor immers het gezag van gewijsde van het vonnis van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 7 januari 2022, waarin werd geoordeeld dat, gelet op de gegevens van datzelfde deskundigenverslag van 15 december 2021, aan de eiser niet het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid moet worden opgelegd zoals bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet. 2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende: na bij vonnis van 15 januari 2021, in hoger beroep gewezen door de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, te zijn veroordeeld tot diverse straffen wegens inbreuken op het Wegverkeersreglement en de Wegverkeerswet, waaronder het besturen van een motorvoertuig onder invloed van drugs op 2 november 2019, werd de eiser op grond van het deskundigenverslag van dr. M.C. van 14 april 2021 bij vonnis van 28 mei 2021 van diezelfde rechtbank vervallen verklaard van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet; de eiser werd in een afzonderlijke procedure vervolgd wegens andere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT