Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.12
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.12
Docket NumberP.21.0743.N
30 NOVEMBER 2021 P.21.0743.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.0743.N
I
ARAS (Groep Argenta) nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53,
vrijwillig tussengekomen partij,
eiseres,
met als raadsman mr. Jorgen Van Laer, advocaat bij de balie Antwerpen,
tegen,
1. C. V. C.,
burgerlijke partij,
2. J.-L. V. C., handelend in eigen naam en in zijn hoedanigheid van wettelijke
erfopvolger en vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen Q. V. C. en
N. V. C.,
burgerlijke partij,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT