Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.23
Docket NumberP.21.1483.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.23
30 NOVEMBER 2021 P.21.1483.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.1483.N
M. C. B.,
beschuldigde, aangehouden,
eiser,
met als raadsman mr. Frédéric Thiebaut, advocaat bij de balie Antwerpen.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 november 2021.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT