Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.8
Docket NumberP.21.1045.N
30 NOVEMBER 2021 P.21.1045.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.1045.N
PHILIP MORRIS BENELUX bv, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Bors-
beeksebrug 24,
beklaagde,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats kiest.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
correctionele kamer, van 30 juni 2021.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT