Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.5
Docket NumberP.21.0989.N
30 NOVEMBER 2021 P.21.0989.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.0989.N
J. D.,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Stijn Leliaert, advocaat bij de balie West-Vlaanderen, met
kantoor te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 17-19, waar de eiser woonplaats kiest.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-
rectionele kamer, van 22 juni 2021.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT