Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.17
Docket NumberP.21.1146.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.17
30 NOVEMBER 2021 P.21.1146.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.1146.N
J. J. I. L.,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Vincent Glas, advocaat bij de balie Dendermonde.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele
rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 29 juni 2021.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT