Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-06-29

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date29 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210629.2N.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210629.2N.7
Docket NumberP.21.0476.N
29 JUNI 2021 P.21.0476.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.0476.N
PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG ANTWERPEN, afdeling Antwerpen,
eiser,
tegen
M. C.,
beklaagde,
verweerder,
met als raadslieden mr. Patrick Waeterinckx en mr. Joost Huysmans, advocaten bij
de balie Antwerpen.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele
rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 8 maart 2021.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT