Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-06-17

CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Judgment Date17 juin 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.3
Docket Number91/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.3
Rolnummer 7418
Arrest nr. 91/2021
van 17 juni 2021
A R R E S T
__________
In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003
« betreffende het Europees aanhoudingsbevel », gesteld door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters T. Giet, R. Leysen,
M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder
voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT