Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-06-17

CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Judgment Date17 juin 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.2
Docket Number90/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.2
Rolnummer 7370
Arrest nr. 90/2021
van 17 juni 2021
A R R E S T
__________
In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 416 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters P. Nihoul, T. Giet,
Y. Kherbache, T. Detienne en D. Pieters, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder
voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT