Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-06-17

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date17 juin 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210617.8
Docket Number96/2021
Rolnummer 7511
Arrest nr. 96/2021
van 17 juni 2021
A R R E S T
__________
In zake : de vordering tot schorsing van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest van 29 oktober 2020 « tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende
omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van
richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure », ingesteld door
de Orde van Vlaamse balies en Alain Claes.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, T. Detienne en
D. Pieters, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter
L. Lavrysen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT