Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende voedselhulp, en de Bijlagen gedaan te Londen op 13 april 1999., van September 21, 2001

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Het Voedselhulpverdrag, en de Bijlagen, gedaan te Londen op 13 april 1999, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Deze wet zal uitwerking hebben op 1 juli 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

E. BOUTMANS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

BIJLAGE.

Art. N. VOEDSELHULPVERDRAG 1999.

(Voor deze Overeenkomst, zie %%1999-04-13/63%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden

Zitting 2000-2001. Senaat Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 14 maart 2001, nr. 2-685/1. - Verslag, nr...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT