14 JUNI 2002. - Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2. De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 wordt, voor wat betreft de Sectie 26 - « Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu », aangepast overeenkomst de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste krediettabellen.

Art. 3. De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT