Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van veterinairrechtelijke aard met betrekking tot de wijze van voortplanting bij runderen., de 14 mars 2002

Artikel 1. Het natuurlijk dekken van een vrouwelijk rund door een stier gehouden in een ander veebeslag is verboden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het begrip " veebeslag " verstaan in de zin van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen.

Art. 2. Overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de hoofdstukken V en VI van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET.

Aanhef

ALBERT II, Koning der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT