15 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende Ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008 tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - GO-START, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Genèvestraat 4;

Gelet op de aanvraag van 5 juni 2008, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - GO-START, teneinde het adres van de vestigingseenheid gevestigd te 6000 Charleroi, Rue de l'Ecluse 10, te wijzigen,

Besluit :

Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - GO-START, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Genèvestraat 4, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008, wordt vervangen als volgt :

Arbeidstraat 122, 9300 Aalst

Keizersplein 4, 9300 Aalst

Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen

Bevrijdingslaan 37, 8000 Brugge

Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel - square Sainctelette 11-12, 1000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT