Koninklijk besluit tot wijziging, wat de controle op de vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen betreft, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen., de 18 avril 1994

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt aangevuld als volgt :

" 5° onder " Algemeen Beheerscomité " : het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, opgericht bij artikel 107 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. "

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 60bis ingevoegd, luidend als volgt :

"Artikel 60bis. § 1. Wanneer na het einde van een kalenderjaar wordt vastgesteld dat, met betrekking tot de bijdragen die voor het eerst werden opgevorderd gedurende het betrokken jaar, het percentage dat de verhouding weergeeft tussen de door een sociale verzekeringskas geïnde bijdragen en de door die kas opgevorderde bijdragen lager is dan het algemeen inningspercentage, kan een door de Minister van Middenstand bij de bedoelde kas afgevaardigde ambtenaar namens de minister concrete richtlijnen geven om de inning en de invordering van de bijdragen voor het einde van een bepaalde periode te verbeteren. Deze richtlijnen dienen gegeven te worden op basis van de algemene richtlijnen vastgesteld door het Algemeen Beheerscomité.

Wanneer wordt vastgesteld dat deze richtlijnen niet of in onvoldoende mate werden opgevolgd binnen de periode opgelegd door de in vorig lid bedoelde ambtenaar, kan aan de kas bij beslissing van de Minister van Middenstand de betaling van een geldsom worden opgelegd.

Deze geldsom is gelijk aan het verschil, met betrekking tot de bijdragen die voor het eerst werden opgevorderd gedurende het betrokken jaar, tussen de opgevorderde en de geïnde bijdragen, vermenigvuldigd met het verschil tussen het algemeen inningspercentage van genoemd jaar en het overeenkomstig inningspercentage van de betrokken kas. Onder algemeen inningspercentage dient te worden verstaan de verhouding, met betrekking tot de bijdragen die voor het eerst werden opgevorderd gedurende het betrokken jaar, tussen het totaal bedrag van de door alle kassen geïnde bijdragen en het totaal bedrag van de door alle kassen opgevorderde bijdragen.

Voormelde geldsom dient door de sociale verzekeringskas betaald te worden met de opbrengst der bijdragen die bestemd zijn om de beheerskosten van de betrokken kas te dekken. Het bedrag ervan wordt tussen de verschillende sectoren van het sociaal statuut verdeeld overeenkomstig de in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT