- Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen 'De Federale Verzekeringen' gevestigd te Brussel. - Gecoördineerde tekst van de statuten., de 22 novembre 1995

Artikel M. Definities.

Voor de interpretatie van de statuten en van het contract wordt bedoeld met :

De wet : de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

De kas : "De Federale Verzekeringen, Gemeenschappelijke kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen", de overeenkomstig de wet gemachtigde kas waarbij het verzekeringscontract gesloten wordt. De gemeenschappelijke kas is de in de algemene voorwaarden vermelde verzekeraar.

De aangeslotene : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, lid van de gemeenschappelijke kas, die het verzekeringscontract sluit en deelneemt in de activiteiten van de vereniging van onderlinge verzekering. De aangeslotene is de in de algemene voorwaarden vermelde verzekeringsnemer.

De begunstigde : de persoon of personen ten gunste van wie de aangeslotene de verzekering krachtens de wet sluit.

Het arbeidsongeval : het arbeidsongeval of het ongeval op de weg naar of van het werk.

Benaming, zetel, duur en doel.

Art. 1. De Gemeenschappelijke Verzekeringskas, opgericht in 1911 en toegelaten bij koninklijk besluit van 12 juni 1911 en bij koninklijk besluit van 16 december 1932 voor de rentedienst, draagt de benaming : "De Federale Verzekeringen, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen", afgekort : "FVGK." , in het Frans "Les Assurances FÈdÈrales, Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail", afgekort :

"AFCC." , en in het Duits : "Die Fˆderalen Versicherungen, Gemeinsame Versicherungskasse gegen Arbeitsunf›lle", afgekort : "FGVG".

De Nederlandse, Franse, Duitse en afgekorte benamingen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Art. 2. De werkgever, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die personeel te werk stelt dat onder de wet valt, kan de hoedanigheid van aangeslotene verkrijgen.

Art. 3. De kas heeft haar maatschappelijke zetel te Brussel, Stoofstraat 12.

Zij kan overgebracht worden naar iedere andere plaats in BelgiÎ bij beslissing van de Raad van Bestuur. De kas kan overal waar zij het passend acht administratieve zetels hebben, evenals bij kantoren, agentschappen, burelen, vertegenwoordigingen.

Art. 4. De duur van de kas is onbeper

t.

Art. 5. De kas heeft tot doel :

- de vergoeding van arbeidsongevallen overeenkomstig de wet te waarborgen;

- op verzoek van de aangeslotenen, de betaling van de bijzondere hierna vermelde vergoedingen te waarborgen, berekend op grondslagen door de wet bepaald :

  1. vergoedingen die overeenstemmen met een jaarloon dat hoger ligt dan het wettelijk maximum;

  2. vergoedingen aan in de onderneming tewerkgestelde personen, anderen dan het bedrijfshoofd, en die niet genieten van de bepalingen van de wet, doch slachtoffer zouden zijn van een arbeidsongeval.

De verzekering tegen de lasten voortspruitend uit de betaling van de vergoedingen waarvan sprake in littera a) en b), moet afzonderlijk worden geboekt, zowel wat de eigenlijke boekhouding als wat het beheer betreft;

- alle diensten betreffende de behandeling en de ziekenhuisopname van de slachtoffers in te stellen, op zich te nemen of samen met andere gemachtigde verzekeraars op zich nemen door de organisatie van geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en revalidatiediensten;

- alle diensten in te stellen, op zich te nemen of te subsidiÎren of alle overeenkomsten met derden te sluiten betreffende de organisatie van de technische en psychologische preventie van arbeidsongevallen;

- de dienst van de renten die bij overlijden en blijvende ongeschiktheid verschuldigd zijn, te verzorgen;

- door ÈÈn of meer andere gemachtigde verzekeraars rechtstreeks verzekerde risico's overeenkomstig de wet te herverzekeren, met dien verstande dat de herverzekeringsaktiviteit beperkt is tot de Belgische wetgeving inzake arbeidsongevallen en geschiedt volgens de evenredigheidsregel.

Waarborgfonds.

Art. 6. De waarborgfondsen opgelegd bij de wet worden gevormd door middel van opnemingen uit het batig saldo zoals het voorkomt op de jaarrekening.

Art. 7. Wanneer de waarborgfondsen ontoereikend zijn, zal de Raad van Bestuur overgaan hetzij tot een nieuwe opneming uit het batig saldo van de balans, hetzij tot een voorafneming uit de reserves, hetzij, indien deze middelen onvoldoende blijken, tot het opvragen van een bijstorting.

In geval van bijstorting, zal het bedrag dat door elk lid moet worden betaald evenredig zijn aan het bedrag van de betaalde of verschuldigde bijdragen voor het lopende boekjaar.

Het opvragen van een bijstorting geschiedt bij aangetekende brief die de datum vermeldt waarop de betaling moet worden uitgevoerd. Bij niet betaling op de vervaldag is een intrest van ÈÈn percent per maand verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid van rechterlijk verhaal.

De opgevraagde bijstorting rendeert een intrest van 5 pct. per jaar, op te nemen uit het batig saldo voorkomend op de jaarrekening in de rangorde aangeduid in artikel 34 en, bij ontoereikend overschot, terugvorderbaar op de volgende dienstjaren.

Art. 8. De twee voorgaande artikels doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om, in voorkomend geval, een beroep te doen op andere wijzen van samenstelling van het door de wet vereiste waarborgfonds.

Dienaangaande beslist de Raad van Bestuur zoals hij het passend acht in functie van de omstandigheden en de gemeenschappelijke belangen.

Aansluiting en verplichtingen van de aangeslotenen.

Art. 9. Elkeen die zich wenst aan te sluiten bij de kas moet voorafgaandelijk aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT