30 JULI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister

en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009

Koopkracht

(Overeenkomst geregistreerd op 21 januari 2010 onder het nummer 97005/CO/307)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen vallen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

HOOFDSTUK II. - Definitie

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd.

Art. 3. § 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "ecocheque" verstaan : het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

§ 2. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

§ 3. De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque.

HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 4. § 1. Aan elke voltijds tewerkgestelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT