27 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2011, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 56, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, artikel 10, eerste lid, 7°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de FSMA, artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2006 en bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, en de artikelen 5 en 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2007 en bij koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Overwegende dat, om in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen te worden ingeschreven en om die inschrijving te behouden, elke verzekerings- en herverzekeringstussenpersoon, conform artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995, een jaarlijks inschrijvingsrecht moet betalen;

Overwegende dat, krachtens diezelfde bepaling, de Minister die bevoegd is voor Economische Zaken, het bedrag van dat inschrijvingsrecht bepaalt volgens de door de Koning te bepalen criteria;

Overwegende dat de Koning die criteria heeft bepaald in artikel 4 van voornoemd koninklijk besluit van 22 mei 2005;

Overwegende dat artikel 4 van voornoemd koninklijk besluit van 22 mei 2005 bovendien voorziet in de toepassing van regels voor de jaarlijkse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT