15 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994., de 15 janvier 1999

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 oktober 1982 en 10 oktober 1985, wordt aangevuld met een § 6 die luidt als volgt :

"§ 6. In afwijking van de §§ 1 en 3 verrichten het Ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Pensioenen, zodra zij wetten dat het bedrag van de pensioenen en voordelen dat door verschillende uitbetalingsinstellingen aan een zelfde persoon is toegekend, hoger ligt dan de drempel, ambtshalve en voorlopig de inhouding die elk van hen berekent op de pensioenen en voordelen die zij uitbetalen.

In afwijking van § 4 betalen het Ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Pensioenen de voormelde voorlopige inhoudingen ambtshalve terug, wanneer zij onrechtmatig zijn verricht.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 1999.

ALBERTVan Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid, 7°, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT