17 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid op artikel 2, § 1;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 werd voldaan;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven en van Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de heer Arthur Bodson wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2. Mevr. Cathérine Gernay wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 3. Aan de volgende leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend:

- Mevr. Barbara Lacroix, de heer Claude Klein en de heer Bernard Decock, vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;

- Mevr. Saar Van Hauwermeiren en de heer Geert Lejeune, vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake de milieubescherming;

- Mevr. Karen De Pooter, Mevr. Sophie Englebienne, de heer Marek Poznanski en de heer Dominique Weerts, vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking;

- Mevr. Lut Slabbinck, Mevr. Michèle Pans, de heer Alain Wilmart en de heer François Philips, vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;

- de heer Jean-Pierre Thomé, vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus;

- de heer Paul Van Cappellen, vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van verbruikers verdedigen.

Art. 4. Worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor Duurzame...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT