12 JULI 2013. - Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomenen Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 2. In artikel 3, 35°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, worden tussen de woorden "het voltijds secundair onderwijs" en de woorden"zoals bedoeld in artikel 4" de woorden "of in het volwassenenonderwijs" ingevoegd.

Art. 3. In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in de titel van hoofdstuk VI worden de woorden "en bij de samensmelting van filialen" vervangen door de woorden ", bij de samensmelting van filialen of bij de overheveling van een hbo5- of een SLO-opleiding";

 2. een artikel 56/2 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt :

  "Art. 56/2. § 1. Bij de overheveling van een hbo5- of een SLO-opleiding in het volwassenenonderwijs verkrijgen de personeelsleden die tijdens het schooljaar voorafgaand aan de overheveling tewerkgesteld zijn in een betrekking in deze hbo5- of een SLO-opleiding, de hoedanigheid van personeelslid van inrichtende macht die deze hbo5- of een SLO-opleiding overneemt ten belope van de opdracht waarin ze tijdens het schooljaar voorafgaand aan de overheveling tewerkgesteld waren.

  Deze personeelsleden gaan, al naargelang ze vastbenoemd of tijdelijk aangesteld zijn, over als vastbenoemde of tijdelijk aangestelde personeelsleden. De personeelsleden die voor de overheveling recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals vermeld in artikel 21, § 3, en artikel 21bis, § 3, van dit decreet of in artikel 23, § 3, en artikel 23bis, § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, behouden dit recht na de overheveling.

  De diensten die het personeelslid volgens de bepalingen van dit decreet of volgens de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs gepresteerd heeft in een ambt, betrekking, opleiding of module bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding voor de overheveling behoorde, worden geacht ook gepresteerd te zijn in hetzelfde ambt, dezelfde betrekking, dezelfde opleiding of dezelfde module bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding na de overheveling behoort.

  Een kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, die geldt bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding voor de overheveling behoorde, wordt geacht ook gedaan te zijn bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleidingna de overheveling behoort.

  § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan een personeelslid afzien van de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overneemt als de hbo5- of SLO-opleiding wordt overgenomen door een instelling die behoort tot een ander net.

  In afwijking van paragraaf 1 kan een vast benoemd personeelslid afzien van de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overneemt, op voorwaarde dat dit personeelslid na de overheveling van de hbo5- of SLO-opleiding bij de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overhevelt niet ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking of niet bijkomend ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tenzij dit personeelslid kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante betrekking voor de duur van een volledig schooljaar.

  § 3. De raad van bestuur van de scholengroep van de instelling waarnaar een hbo5- of SLO-opleiding overgeheveld wordt zoals vermeld in paragraaf 1, deelt in afwijking van artikel 28 in het schooljaar van de overheveling de vacante betrekkingen in die hbo5- of SLO-opleiding mee na 1 oktober en vóór 15 oktober. De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. De vacante betrekkingen in die hbo5- of SLO-opleiding die al meegedeeld werden vóór 15 mei in functie van de toestand op 15 april hebben geen uitwerking.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

  Art. 4. In artikel 5, 25°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, worden tussen de woorden "het voltijds secundair onderwijs" en de woorden "zoals bedoeld in artikel 4" de woorden "of in het volwassenenonderwijs" ingevoegd.

  Art. 5. In titel II, hoofdstuk X, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in de titel van hoofdstuk X worden de woorden "en bij de samensmelting van filialen" vervangen door de woorden ", bij de samensmelting van filialen of bij de overheveling van een hbo5- of SLO-opleiding";

 4. een artikel 74bis2 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt :

  "Art. 74bis2. § 1. Bij de overheveling van een hbo5- of SLO-opleiding in het volwassenenonderwijs verkrijgen de personeelsleden die tijdens het schooljaar voorafgaand aan de overheveling tewerkgesteld zijn in een betrekking in deze hbo5- of SLO-opleiding, de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht die deze hbo5- of SLO-opleiding overneemt ten belope van de opdracht waarin ze tijdens het schooljaar voorafgaand aan de overheveling tewerkgesteld waren.

  Deze personeelsleden gaan, al naargelang ze vastbenoemd of tijdelijk aangesteld zijn, over als vastbenoemde of tijdelijk aangestelde personeelsleden De personeelsleden die voor de overheveling recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals vermeld in artikel 23, § 3, en artikel 23bis, § 3, van dit decreet of in artikel 21, § 3, en artikel 21bis, § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, behouden dit recht na de overheveling.

  De diensten die het personeelslid volgens de bepalingen van dit decreet of volgens de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs gepresteerd heeft in een ambt, betrekking, opleiding of module bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding voor de overheveling behoorde, worden geacht ook gepresteerd te zijn in hetzelfde ambt, dezelfde betrekking, dezelfde opleiding of dezelfde module bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding na de overheveling behoort.

  Een kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, die geldt bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding voor de overheveling behoorde, wordt geacht ook gedaan te zijn bij de inrichtende macht waartoe de hbo5- of SLO-opleiding na de overheveling behoort.

  § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan een personeelslid afzien van de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overneemt als de hbo5-opleiding wordt overgenomen door een instelling die behoort tot een ander net.

  In afwijking van paragraaf 1 kan een vastbenoemd personeelslid afzien van de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overneemt, op voorwaarde dat dit personeelslid na de overheveling van de hbo5- of SLO-opleiding bij de inrichtende macht die de hbo5- of SLO-opleiding overhevelt niet ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking of niet bijkomend ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tenzij dit personeelslid kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante betrekking voor de duur van een volledig schooljaar.

  § 3. De inrichtende macht van de instelling waarnaar een hbo5- of SLO-opleiding overgeheveld wordt zoals vermeld in paragraaf 1, deelt in afwijking van artikel 33, § 1, in het schooljaar van de overheveling de vacante betrekkingen in die hbo5- of SLO-opleiding mee na 1 oktober en vóór 15 oktober De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. De vacante betrekkingen in die hbo5- of SLO-opleiding die al meegedeeld werden vóór 15 mei in functie van de toestand op 15 april hebben geen uitwerking.".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aan het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III

  Art. 6. Aan artikel 5, § 1, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 8 juni 2000, 13 juli 2007 en 1 juli 2011, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :

  "- een omvorming van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van niveau 5 volgens artikel 161 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.".

  Art. 7. Aan artikel 9, § 5, van hetzelfde decreet wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

  "Onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden behoudt een personeelslid eveneens het voordeel van titel II van dit decreet als hij een professionaliseringstraject aanvaardt dat hem wordt aangereikt door zijn inrichtende macht. Bij het vastleggen van deze voorwaarden houdt de Vlaamse Regering minstens rekening met volgende criteria :

  - de inrichtende macht biedt een personeelslid het professionaliseringstraject aan als het van mening is dat het terbeschikkinggestelde personeelslid niet over voldoende competenties beschikt voor verdere tewerkstelling;

  - de inrichtende macht stelt dit professionaliseringstraject op in samenspraak met het personeelslid en legt alle afspraken schriftelijk vast;

  - het professionaliseringstraject is beperkt in tijd met een duur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT