Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie., de 22 novembre 2002

Artikel 1. De ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie vallen worden vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002.

De in het eerste lid bedoelde vrijstelling is niet van toepassing op diegene van de in het eerste lid bedoelde ondernemingen die in toepassing van artikel 41 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid een overeenkomst voor de tewerkstelling van jongeren hebben gesloten met de Minister van Werkgelegenheid en die uitdrukkelijk vragen om van die vrijstelling uitgesloten te worden.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 22 november 2002.

Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef

De Minister van Werkgelegenheid,

Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wet van 5 september 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT