Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-1995 en tekstbijwerking tot 17-12-1998.), de 23 juin 1995

Artikel 1. De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking, en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan :

 1. In artikel 5, § 3, a) in de Nederlandse versie wordt het woord " conventionele " ingevoegd tussen " overeengekomen " en " methode ".

 2. In artikel 5, § 5 a), ii) wordt de formule " SIGMA(Pt+/Ltx)> of = 1 " vervangen door de formule " SIGMA(Pt+/Lt+)> of = 1 ".

 3. Artikel 10, § 5 wordt als volgt aangevuld : " Aan de in dit besluit bepaalde etiketteringsvoorwaarden wordt geacht te zijn voldaan wanneer, in het geval van een enkele verpakking, die verpakking is voorzien van een etiket dat in overeenstemming is met de internationale regelingen inzake het vervoer van gevaarlijke preparaten en met artikel 9, § 1, a), b), c), e) en f) en § 3. ".

 4. In artikel 12 worden volgende woorden geschrapt :

  1. " van een gevaarlijke stof of " tussen het op de markt brengen " en " van een gevaarlijk preparaat " in § 1;

  2. " de stof of " tussen " bij de eerste levering " en " het preparaat " in § 2;

  3. " La substance ou " vóór " la préparation " in deel 2 van de Franse § 2;

  4. " stoffen of " tussen " of verkochte gevaarlijke " en " preparaten die " in § 3;

  5. " de stof of " tussen " het in de handel brengen van " en " het preparaat " in § 4;

  6. " stoffen of " vóór " preparaten " in § 5.

  Art. 2. De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de bijlagen van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan :

 5. Bijlagen I, II, III en V van het hogergenoemd koninklijk besluit van 11 januari 1993 worden vervangen door bijlagen I, II, III en V van onderhavig besluit.

 6. In de Nederlandse bijlage VI, deel II, 3.2.2, wordt de formule van R23 " 0,5 < LC50/mg/l/4h " vervangen door de formule " 0,5 < LC50 < 2mg/l/4h ".

 7. In de Nederlandse bijlage VI, deel II, 3.2.4, punt 2, wordt de titel : " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 moet worden toegepast " vervangen door de titel : " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 niet moet worden toegepast ".

 8. In de Nederlandse bijlage VI, deel II, 3.2.6, punt 2 :

  1. in het tweede streepje wordt het woord " helderheid " vervangen door " opaciteit ";

  2. in de paragrafen betreffende R36 en R41 wordt het woord " helderheid " vervangen door " opaciteit ".

 9. In de Franse bijlage VI, deel II, 4.2.3, zijn de woorden " substances tératogènes " vervangen door " substances toxiques pour la reproduction " en in de Nederlandse bijlage VI, deel II, 4.2.3. is het woord " teratogene " vervangen door " door de voortplanting vergiftige ".

 10. Paragraaf 6.3 wordt in bijlage VI geschrapt. Paragrafen 6.4 en 6.5 worden vernummerd tot respectievelijk 6.3 en 6.4.

 11. In de Franse bijlage VII, deel C, worden de woorden " et les générateurs aérosols " geschrapt.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken, Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 23 juni 1995.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Sociale Zaken, Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

  Mevr. M. DE GALAN

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. Concentratiegrenzen die moeten worden gebruikt voor de toepassing van de conventionele methode voor de beoordeling van de gevaren voor de gezondheid overeenkomstig artikel 5, lid 5.

  Alle gevaren voor de gezondheid die het gebruik van een stof met zich zou kunnen brengen, moeten worden beoordeeld. Daartoe worden de gevaarlijke effecten voor de gezondheid als volgt onderverdeeld :

  1. acute letale effecten,

  2. onherstelbare niet-letale effecten na één blootstelling,

  3. ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling,

  4. corrosieve (bijtende) effecten, irriterende effecten,

  5. overgevoeligheidsreacties,

  6. kankerverwekkende effecten, mutagene effecten, voor de voortplanting vergiftige effecten.

   De systematische beoordeling van alle voor de gezondheid gevaarlijke effecten geschiedt op basis van concentratiegrenzen uitgedrukt in gewichtsprocent - behalve bij gasvormige preparaten (tabellen A), waarvoor zij in volumeprocent zijn uitgedrukt - in samenhang met de indeling van de stof.

   De indeling van de stof wordt weergegeven, hetzij door middel van een symbool en een of meer risicozin(nen), hetzij door middel van categorieën (categorie 1, categorie 2 of categorie 3) en een bijbehorende risicozin als het gaat om stoffen met kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting vergiftige effecten.

   Het is derhalve van belang om behalve aan het symbool ook aandacht te schenken aan alle specifieke risicozinnen die aan elke stof in kwestie zijn toegekend.

   Art. 1N1. 1. Acute letale effecten.

   1.1. Andere dan gasvormige preparaten.

   Bepalend voor de indeling van het preparaat zijn de in tabel I opgenomen concentratiegrenzen in samenhang met de afzonderlijke concentratie van de aanwezige stof of stoffen waarvan de indeling eveneens is aangegeven.

   TABEL I

   Indeling van Indeling van het preparaat

   de stof

   T+ T Xn

   T+ in combinatie conc. > of = 7 % 1 % < of = conc. < 7 % 0,1 % < of =

   met R26, R27, conc. < 1 %

   R28

   T in combinatie conc. > of = 25 % 3 % < of =

   met R23, R24, conc. < 25 %

   R25

   Xn in combinatie conc. > of =

   met R20, R21, 25 %

   R22

   De R-zinnen ter aanduiding van de gevaren worden aan het preparaat toegekend aan de hand van onderstaande criteria :

   - op het etiket dienen in overeenstemming met de gehanteerde indeling een of meer van bovengenoemde R-zinnen te worden vermeld;

   - in het algemeen stemmen de gekozen R-zinnen overeen met de strengste indeling waarvoor op grond van de concentraties van de aanwezige stof(fen) kan worden gekozen.

   1.2. Gasvormige preparaten.

   Bepalend voor de indeling van het gasvormige preparaat zijn de in tabel I A opgenomen concentratiegrenzen, uitgedrukt in volumeprocent, in samenhang met de afzonderlijke concentratie van het aanwezige gas of de aanwezige gassen waarvan de indeling eveneens is aangegeven.

   TABEL I A

   Indeling van Indeling van het gasvormig

   de stof (gas) preparaat

   T+ T Xn

   T+ in combinatie conc. > of = 1 % 0,2 % < of = conc. < 1 % 0,02 % < of =

   met R26, R27, conc. < 0,2 %

   R28

   T in combinatie conc. > of = 5 % 0,5 % < of =

   met R23, R24, conc. < 5 %

   R25

   Xn in combinatie conc. > of =

   met R20, R21, 5 %

   R22

   De R-zinnen ter aanduiding van de gevaren worden aan het preparaat toegekend aan de hand van onderstaande criteria :

   - op het etiket dienen in overeenstemming met de gehanteerde indeling een of meer van bovengenoemde R-zinnen te worden vermeld;

   - in het algemeen stemmen de gekozen R-zinnen overeen met de strengste indeling waarvoor op grond van de concentratie van de aanwezige stof(fen) kan worden gekozen.

   (1.3. Preparaten die gevaarlijk zijn bij inademing.

   Preparaten die gevaarlijk zijn bij inademing (R65) worden ingedeeld en gekenmerkt overeenkomstig de criteria van punt 3.2.3 van deel II in bijlage VI.

   Bij het toepassen van de conventionele methode volgens artikel 5, § 5, onder c), i) en ii), behoeft geen rekening te worden gehouden met de indeling van een stof als R65.)

   Art. 2N1. 2. Onherstelbare niet-letale effecten na één blootstelling.

   2.1. Andere dan gasvormige preparaten.

   Voor stoffen die na één blootstelling onherstelbare niet-letale effecten tot gevolg hebben (R39/wijze van blootstelling - R40/wijze van blootstelling), zijn de in tabel II vastgestelde afzonderlijke concentratiegrenzen, voor zover toepasselijk, bepalend voor de indeling van het preparaat.

   TABEL II

   Indeling van de Indeling van het preparaat

   stof

   T+ T Xn

   T+ in combinatie conc. > of = 10 % 1 % < of = conc. < 10 % 0,1 % < of =

   met R39/wijze conc. < 1 %

   van R39 (*) R39 (*) verplicht R40 (*)

   blootstelling verplicht verplicht

   T in combinatie conc. > of = 10 % 1 % < of =

   met R39/wijze conc. < 10 %

   van R39 (*) verplicht R40 (*)

   blootstelling verplicht

   Xn in combinatie conc. > of =

   met R40/wijze 10 %

   van R40 (*)

   blootstelling verplicht

   (*) In overeenstemming met de handleiding voor het kenmerken in

   bijlage VI, bij het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende

   reglementering van het in de handel brengen van stoffen die

   gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of zijn milieu.

   2.2. Gasvormige preparaten.

   Voor gassen die deze effecten (R39/wijze van blootstelling-R40/wijze van blootstelling) tot gevolg hebben, zijn de in tabel II A vastgestelde afzonderlijke concentratiegrenzen, uitgedrukt in volumeprocent, voor zover toepasselijk bepalend voor de indeling van het preparaat.

   TABEL II A

   Indeling van de Indeling van het gasvormig

   stof (gas) preparaat

   T+ T Xn

   T+ in combinatie conc. > of = 1 % 0,2 % < of = conc. < 1 % 0,02 % < of =

   met R39/wijze conc. < 0,2 %

   van R39 (*) R39 (*) verplicht R40 (*)

   blootstelling verplicht verplicht

   T in combinatie conc. > of = 5 % 0,5 % < of =

   met R39/wijze conc. < 5 %

   van R39 (*) verplicht R40 (*)

   blootstelling verplicht

   Xn in combinatie conc. > of =

   met R40/wijze 5 %

   van R40 (*)

   blootstelling verplicht

   (*) In overeenstemming met de handleiding voor het kenmerken in

   bijlage VI, bij het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende

   reglementering van het in de handel brengen van stoffen die

   gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of zijn milieu.

   Art. 3N1. 3. Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling.

   3.1. Andere dan gasvormige preparaten.

   Voor stoffen die na herhaalde of langdurige blootstelling ernstige effecten veroorzaken (R48/wijze van blootstelling), zijn de in tabel III vastgestelde afzonderlijke concentratiegrenzen, voor zover toepasselijk, bepalend voor de indeling van het preparaat.

   TABEL III

   Indeling van de Indeling van het preparaat

   stof

   T Xn

   T in combinatie met conc. > of = 10 % 1 % < of = conc. < 10 %

   R48/wijze van R48 (*) verplicht R48 (*) verplicht

   blootstelling

   Xn in combinatie conc. > of = 10 %

   met R48/wijze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT