Verordening houdende de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2003., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2003 worden de ontvangsten van de Agglomeratie Brussel geraamd op :

In duizend euro

voor de lopende ontvangsten 124 248

voor de kapitaalontvangsten -

hetzij samen 124 248

overeenkomstig Titel I van de bijgevoegde tabel.

Art. 3. De Agglomeratiebelastingen en -retributies worden in 2003 geÔnd volgens de op 31 december 2002 bestaande wetten en Agglomeratieverordeningen.

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2002.

De Minister-Voorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

J. CHABERT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciÎn, Begroting, Ambtenarzaken en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel,

D. GOSUIN

BIJLAGE.

Art. N. TABEL.

Art. Ramingen Omschrijving van de

voor 2003 ontvangsten

(in duizend euro)

TITEL I. - LOPENDE ONTVANGSTEN

Sectie I. - Belastingen, taksen en

retributies

37.01 Opcentiemen op de personenbelasting 24 673

37.02 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 85 690

37.05 Opcentiemen op de verkeersbelasting 2 262

Totaal voor Sectie I 112 625

Sectie II. - Andere ontvangsten

Terugbetalingen

11.02.2 Terugbetaling van pensioenen - gemeenten 2 305

Totaal 2 305

Art. Ramingen Omschrijving van de

voor 2003...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT