Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024, de 22 décembre 2023

Artikel 1. Deze verordening regelt de aangelegenheden als bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2024 worden de ontvangsten van de Agglomeratie Brussel geraamd op:

in duizenden euro

voor de lopende ontvangsten 290.599

voor de kapitaalontvangsten -

hetzij samen 290.599

overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 3. De Agglomeratiebelastingen en -retributies worden in 2024 geïnd volgens de op 31 december 2023 bestaande wetten en Agglomeratieverordeningen.

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2024, p. 10640 )

Handtekening

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2023.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT