Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024, de 22 décembre 2023

Artikel 1. Deze verordening regelt de aangelegenheden als bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de uitgaven van de Agglomeratie Brussel wordt voor het begrotingsjaar 2024 een krediet geopend ten bedrage van:

in duizenden euro Vastleggingskredieten
-
Crédits d'engagement
Vereffeningskredieten
-
Crédits de liquidation
en milliers d'euros
Niet-gesplitste kredieten 290.599 290.599 Crédits non dissociés

Art. 3. De Agglomeratie Brussel belast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ermee in haar naam en voor haar rekening uitgaven te doen, met inbegrip van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren waarvoor geen enkel krediet kon worden geopend in de voorgaande Agglomeratiebegrotingen.

Art. 4. Het uitgavenartikel 45.35 "Overdracht van inkomsten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" is niet limitatief in krediettermen.

Art. 5. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2024, p. 10637 )

Handtekening

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2023.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT