Verordening betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING)., de 6 décembre 2002

Artikel 1. Men dient te verstaan onder Dienst met Afzonderlijk Beheer, genaamd : " De Dienst Gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie ", de Dienst met Afzonderlijk Beheer gecreÎerd bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 december 2002.

Art. 2. De Dienst met Afzonderlijk Beheer oefent zijn bevoegdheden uit op het gebied van het beheer van de onroerende goederen behorende tot de Franse Gemeenschapscommissie of ingenomen door haar diensten en op het gebied van de subsidiÎring van infrastructuren die ressorteren onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie, bedoeld in de artikelen 136 en 166, ß 3, van de Grondwet.

De Dienst kan werken van aanleg, renovatie en constructie laten uitvoeren en overgaan tot de aankoop, de verkoop of de ruil van onroerende goederen.

Art. 3. De Dienst met Afzonderlijk Beheer ontvangt een jaarlijkse dotatie afkomstig van de reglementaire begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op de datum van de stemming door de Vergadering van de Franse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT