Verordening 2020/14 houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013, de 25 mai 2021

Hoofdstuk I. - Vastleggingen verricht in uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie

§ 1. Vaststelling van de vastleggingen

Artikel 1. De vastleggingen van uitgaven aangerekend ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2013 bedragen 0,00 EUR.

§ 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 2. De bij de begrotingsverordeningen geopende vastleggingskredieten bedragen voor het begrotingsjaar 2013: 0,00 EUR.

Dit bedrag is samengesteld als volgt:

a) initiële begrotingen: 0,00 EUR
b) kredietaanpassingen: 0,00 EUR

Art. 3. De definitieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2012 worden vastgesteld op: 0,00 EUR.

Hoofdstuk II. - Ontvangsten en uitgaven verricht in uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie

§ 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 4. De ontvangsten van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2013 bedragen: 14.272.201,30 EUR.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 5. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende verrichtingen worden vastgesteld als volgt:

A - Niet-gesplitste kredieten:
samengesteld als volgt:
a) prestaties van vorige jaren: 4.167.347,71 EUR
b) prestaties van het lopende jaar: 11.456.563,71 EUR
15.623.911,42 EUR
B - Ordonnanceringskredieten:
samengesteld als volgt:
a) prestaties van vorige jaren: 0,00 EUR
b) prestaties van het lopende jaar: 38.000,00 EUR
38.000,00 EUR
Totaal van de ordonnanceringen: 15.661.911,42 EUR

Art. 6. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 verrichte, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen:

Niet-gesplitste kredieten: 15.623.911,42 EUR
Ordonnanceringskredieten: 38.000,00 EUR
Totaal: 15.661.911,42 EUR

Art. 7. De ten laste van de begroting aangerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, met toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, bedragen 0 EUR.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 8. De betalingskredieten geopend bij de begrotingsverordeningen van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en toegewezen door dit College bedragen:

- Niet-gesplitste kredieten: 22.328.555,87 EUR
- Ordonnanceringskredieten: 38.000,00 EUR
Totaal: 22.366.555,87 EUR

Deze bedragen omvatten:

  1. De bij de begrotingsverordeningen geopende betalingskredieten, samengesteld als volgt:

    1. Initiële
    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT