11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92 :

- artikel 88;

- bijlage III, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 december 2008;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, artikel 6, § 2, eerste lid, 4°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting, gewijzigd bij de decreten van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 en van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende :

- dat dit besluit van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de in februari 2009 betaalde of toegekende bezoldigingen;

- dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing;

- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bedrijfsvoorheffing vastgesteld overeenkomstig de nrs. 11 tot 18 van de toepassingsregels opgenomen in bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen door het koninklijk besluit van 5 december 2008, op de bezoldigingen betaald of toegekend aan werknemers die rijksinwoner zijn en die op 1 februari van het inkomstenjaar hun woonplaats hebben in gemeenten die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest, moet worden verminderd met de Vlaamse forfaitaire vermindering ingevoerd door het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting, gewijzigd bij de decreten van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 en van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009.

De Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 250 EUR en wordt toegekend wanneer het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen in hoofde van de betrokken werknemer minstens 6.980 EUR bedraagt.

Wanneer het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen in hoofde van de betrokken werknemer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT