19 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving betreffende de vermeerdering ingeval van geen of ontoereikende voorafbetalingen door bepaalde coördinatiecentra (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, :

- artikel 168;

- artikel 218, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra;

Gelet op de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), de artikelen 294 tot 298;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), de artikelen 64 tot 71;

Overwegende het beginsel van gelijke behandeling vermeld door de Advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn Conclusies van 9 februari 2006 in de samengevoegde zaken C-182/03 en C-217/03;

Overwegende dat in de loop van de jaren 2006 en 2007 (aanslagjaren 2007 en 2008) coördinatiecentra bij het lezen van deze Conclusies, ter goeder trouw konden veronderstellen dat hun erkenning zou verlengd worden tot 31 december 2010;

Overwegende dat artikel 297 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) voorzag dat alle op 17 februari 2003 erkende coördinatiecentra een hernieuwing van de erkenning tot 31 december 2010 zouden bekomen;

Overwegende dat die ontwikkelingen bij de betrokken belastingplichtigen de « gerechtvaardigde verwachting » kon doen scheppen dat de regeling zou worden verlengd tot na 31 december 2005;

Overwegende dat de Europese Commissie de Belgische regering slechts op 13 november 2007 heeft verzocht om af te zien van de inwerkingtreding van de artikelen 294 tot 297 van voormelde wet van 27 december 2006;

Overwegende dat de betrokken belastingplichtigen begin januari 2008 in kennis gesteld werden dat de Belgische regering de beslissing van de Europese Commissie om de artikelen 294 tot 297 van de voormelde wet van 27 december 2006 niet in werking te laten treden had aanvaard;

Overwegende de gerechtvaardigde verwachting wat de hernieuwing van de erkenningen van de coördinatiecentra betreft en het feit dat het gebrek aan hernieuwing de onderwerping met terugwerkende kracht van deze belastingplichtigen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners voor de belastingplichtigen vermeld in artikel 227, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met zich meebracht zonder afwijking van het gemeen recht;

Overwegende dat pas in 2008 is gebleken dat de betrokken belastingplichtigen gehouden waren om meer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT