Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van een dotatie aan de MIVB voor de dekking van prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2003., de 13 février 2003

Artikel 1. Uiterlijk de 25e van iedere maand wordt er overgegaan tot de uitbetaling van een voorschot van 891.666,67 EUR ten laste van het krediet voorzien op artikel 12.02.04.11.00 van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2003.

Art. 2. De bedragen bedoeld in dit besluit zullen worden gestort op rekening 091-0006127-45 van de MIVB,

Art. 3. Uiterlijk op 31 maart 2004, zal een eindafrekening worden gemaakt met vermelding van enerzijds de aan de MIVB uitbetaalde bedragen en anderzijds de door de maatschappij werkelijk uitgegeven bedragen. Het saldo of het tekort zal, naargelang het geval, worden vereffend,

Art. 4. De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit;

Brussel, 13 februari 2003.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciÎn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL.

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van 19 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Executieve van 6 december 1990 houdende goedkeuring van de statuten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel;

Gelet op het besluit van 18 juli 1996 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT