Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur verkeersreglement(ering)-coördinator (m/v) (klasse A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (MNG08808) Opgepast ! Voor deze

Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur verkeersreglement(ering)-cordinator (m/v) (klasse A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (MNG08808)

Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federaal statutair ambtenaar bent.

Toelaatbaarheidsvereisten :

Geen specifieke diplomavoorwaarden. U bent vastbenoemd in een functie van A3, of u bent vastbenoemd en voldoet aan de voorwaarden om benoemd te worden in deze klasse.

Meer bepaald aan de volgende voorwaarden voor promotie voldoen :

Deze oproep is gericht tot de ambtenaren van het administratief federaal openbaar ambt in de zin van artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die

hetzij ten minste vier jaar ancinniteit in de klasse A2 hebben, in toepassing van artikel 41, 1, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

hetzij op 1 december 2004 gentegreerd zijn in klasse A1 of A2 en een klassenancinniteit van zes jaar hebben die volgt uit de ancinniteit die ze in de klassen A1 en A2 hebben verworven, alsook de graadancinniteit die ze telden op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren (in toepassing van artikelen 226 en 216, 2, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel),

en die voldoen aan de reglementaire voorwaarden en die aanspraak kunnen maken op deze functies door bevordering naar een hogere klasse of door verandering van vakklasse.

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten, betreft het meer bepaald de volgende categorien van ambtenaren :

  1. de vastbenoemde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT