10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten van het eerste trimester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven ten belope van 305.306.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie, 13 - FOD Binnenlandse Zaken, 18 - FOD Financiën, 25 - FOD Volksgezondheid, 32 - FOD Economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de verhuis van de diensten van deze FOD's;

Overwegende dat een aantal overheidsopdrachten en de ermee samenhangende budgettaire implicaties met betrekking tot de verhuis van de diensten van de bovenvermelde FOD's doorgaan in het tweede trimester van 2010 en de contractuele en financiële verplichtingen van deze FOD's ten aanzien van hun leveranciers tijdig moeten kunnen worden nagekomen;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT