22 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de verhuiskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010, artikel 10, § 1;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven ten belope van 73.553.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de sectie 13 - FOD Binnenlandse zaken van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met in verband met de verhuis van de diensten van deze FOD;

Overwegende dat een aantal overheidsopdrachten en de ermee samenhangende budgettaire implicaties met betrekking tot de verhuis van de diensten van de bovenvermelde FOD doorgaan in het eerste trimester van 2011 en de contractuele en financiële verplichtingen van deze FOD ten aanzien van hun leveranciers tijdig moeten kunnen worden nagekomen;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Besluit :

Artikel 1. Een vereffeningskrediet van 175.000,00 euro wordt afgenomen van het provisioneel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT