Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van 23 juni 1981 houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen., van 9 november 2003

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1981 houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen is vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 1. de onderdanen van een lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap die houder zijn van een certificaat, diploma of titel bepaald in de bijlage van het huidig besluit kunnen :

  1. in Belgi zich als dierenarts vestigen, indien ze voldoen aan de voorwaarden bepaald in hoofdstuk II;

  2. zonder vestiging vrij hun diensten als dierenarts in Belgi verrichten indien ze gevestigd zijn in een andere lid-Staat en voldoen aan de voorwaarden bepaald in hoofdstuk III ";

Art. 2. 1. In artikel 3 1, 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de Minister van Landbouw " vervangen door de woorden " de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ";

2. Artikel 3, 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen door :

" te meer als de persoon, bedoeld in de vorige paragraaf wenst deel te nemen aan de georganiseerde bestrijding van dierziekten, kan deze zich laten erkennen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, en dit overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 houdende het organieke reglement van de Veterinaire Diensten ".

Art. 3. 1. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Minister van Landbouw " vervangen door de woorden " de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ";

2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Veterinaire Dienst " vervangen door de woorden " de afdeling dierengezondheid en dierlijke producten van het Directoraat-generaal dier, plant en voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu ";

Art. 4. 1. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden " de dienst veterinaire inspectie van het Ministerie van Landbouw " vervangen door de woorden " de afdeling dierengezondheid en dierlijke producten van het Directoraat-generaal dier, plant en voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu ".

2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de woorden " van dezelfde dienst " vervangen door de woorden " van dezelfde afdeling ".

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT