Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, gedaan te New-York op 31 oktober 2003 (VERTALING)., de 12 juin 2008

Artikel 1. Onderhavig decreet regelt een in artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde materie, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, gedaan te New-York op 31 oktober 2003, heeft volledige uitwerking.

Kondigen onderhavig decreet af en bevelen dat het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 12 juni 2008.

B. CEREXHE,

Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Openbaar Ambt en Gezondheid.

Ch. PICQUE,

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Sociale Cohesie.

Mevr. E. HUYTEBROECK,

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Begroting, Bijstand aan Gehandicapte Personen en Toerisme.

Mevr. F. DUPUIS,

Lid van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT