22 OKTOBER 2009. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

Het Verenigd College,

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, de artikelen 7, 14, tweede lid, en 16, 1° en 3°;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 23 april 2009;

Gelet op het advies van de afdeling voor personen met een handicap van de adviserende raad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 9 maart 2009 en bekrachtigd op 20 maart 2009;

Gelet op het advies nr. 46.671/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 39 van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap wordt vervangen als volgt :

De verblijfscentra nemen de volgende opdrachten waar :

1° 's nachts en, indien nodig, tijdens de weekends en overdag de personen met een handicap die geen externe activiteiten hebben, opvangen om hun onderdak, medische, psychologische begeleiding alsmede sociale steun aan hun gezinsmilieu te bieden;

2° indien nodig, tijdens de weekends en overdag, hetzij sociale en paramedische aanpassingsactiviteiten, hetzij sociale, creatieve of recreatieve activiteiten aanbieden om hen in staat te stellen de voor het dagelijkse leven noodzakelijke vaardigheden te verwerven of te behouden en om hun zelfstandigheid en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Art. 2. Artikel 40 van het voornoemde besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 wordt aangevuld met een lid, luidende :

De basiscapaciteit van het centrum mag maximaal met 10 % worden overschreden, voor zover de bepalingen van de artikelen 48 tot 58 van dit besluit worden nageleefd.

Art. 3. Artikel 43 van het voornoemde besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 wordt aangevuld met een lid luidende :

Hij omvat minimaal zeven voltijdse equivalenten van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT